Affiliate obchodné podmienky 

Registráciou do provízneho programu potvrdzuje partner aj poskytovateľ provízneho

programu svoj ​​záväzok riadiť sa týmito Obchodnými podmienkami.

 

Prevádzkovateľom provízneho programu je:

RIFM, s.r.o.

Dostojevského 4532/67

Poprad

05801

IČO:  48 116 700

DIČ: 2120056059

 IČ DPH: SK2120056059

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi prevádzkovateľom na strane jednej a partnerom na strane druhej. Partnerom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá

sa registrovala do provízneho programu Poskytovateľa.

 

  1. Všeobecné podmienky

 

1.1 Provízny program prevádzkuje spoločnosť RIFM, s.r.o., ďalej len Prevádzkovateľ.

1.2 Záujemca, ktorý sa registruje do provízneho programu sa nazýva Partner.

1.3 Partner propaguje služby či tovary Prevádzkovateľa svojimi marketingovými

aktivitami a to na webových stránkach, na diskusných fórach, emailom, na sociálnych sieťach, pomocou PPC kampaní.

 

  1. Práva a povinnosti Partnera

 

2.1 Partner smie požiadať o ukončenie partnerstva kedykoľvek počas jeho členstva v

partnerskom programe. Ak tak urobí, bude mu do jedného mesiaca vyplatená

odmena za schválené provízie do dňa, keď požiadal o ukončenie svojho členstva.

2.2 Partner nesmie propagovať kampane a produkty na stránkach, v emailoch,

diskusných fórach a sociálnych sieťach, ktoré sú v rozpore so zákonmi Slovenskej

republiky, alebo s dobrými mravmi.

2.3 Partner nesmie poškodzovať dobré meno Poskytovateľa.

2.4 Partner si nesmie objednať tovar, či služby Poskytovateľa cez svoj ​​vlastný

provízny odkaz. Ak tak urobí, nemá nárok na vzniknutú províziu.

2.5 Partner je povinný chrániť svoje prístupové údaje k províznemu softvéru pred

zneužitím treťou stranou.

2.6 Partner smie na propagáciu využiť textové a obrazové materiály

Poskytovateľa, ktoré sú ním za týmto účelom poskytnuté.

2.7 Prísne zakázané je propagovať Poskytovateľa rozosielaním správ (emailom,

SMS, na diskusných fórach), ktoré sú kvalifikované ako SPAM. Pokiaľ bude

Poskytovateľom zistená takáto aktivita Partnera, môže to viesť k okamžitému

ukončeniu partnerskej spolupráce a k uzavretiu účtu Partnera. Partner týmto tiež stráca

akýkoľvek nárok na provízie, ktoré mu doteraz neboli vyplatené.

2.8 Kampane zapojené v tomto províznom programe je dovolené propagovať

pomocou PPC kampaní v AdWords, Sklik, Facebook Ads, E-mailom

 

  1. Práva a povinnosti Poskytovateľa

 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje pravdivo a bezodkladne schvaľovať konverzie partnerov.

3.2 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú propagáciou

programov zapojených v províznom programe.

3.3. Poskytovateľ sa zaväzuje Partnerovi vyplatiť províziu za uskutočnené

konverzie.

3.4 Poskytovateľ garantuje 99.5% dostupnosť systému. Do dostupnosti systému

sa nezapočítavajú neodvrátiteľné objektívne dôvody (napr. odstávka el. energie,

výpadok prípojného bodu k internetu a pod.) alebo prerušenie prevádzky z dôvodu

systémových zásahov poskytovateľa do prevádzky servera.

3.5 Poskytovateľ má právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky. Na zmeny v Obchodných podmienkach musí poskytovateľ Partnera upozorniť.

 

  1. Provízia

 

4.1 Výška provízie je uvedená pri každej kampani zvlášť.

4.2 Provízie budú schvaľované vždy po uplynutí zákonom danej lehoty pre možnosť

vrátenia peňazí zákazníkovi. (Garančná doba vrátenia peňazí je zvyčajne 30 dní, ale môže byť zmenená na základe rozhodnutia Poskytovateľa)

4.3. Provízie budú schválené u tých konverzií, kde došlo k riadnemu a plnému

uhradeniu za tovar alebo služby propagované v kampani.

4.4 Za zrušené, či stornované objednávky nevzniká partnerovi nárok na províziu.

 

  1. Vyplatenie provízie

 

5.1 Partner má nárok na výplatu provízie, ak súčet schválených provízií v

systéme je vyššia, ako 100 €.

5.2 Ak partner prekročí túto sumu má možnosť požiadať o výplatu svojej provízie

prostredníctvom provízneho softvéru. Na základe žiadostí partnera bude partnerovi

zaslaný report, v ktorom bude uvedená výsledná suma, ktorú môže partner

fakturovať. Ak partner nemôže vystaviť faktúru, bude mu jeho provízia

vyplatená na základe Dohody o vykonaní práce.

5.3 Splatnosť faktúry vystavenej Partnerom je 14 dní.

 

Podrobne o ochrane osobných údajov podla GDPR

Ak ste mojím zákazníkom, odberateľom videí a noviniek alebo návštevníkom webu,

povite mi svoje osobné údaje.  Ja zodpovedám za ich ochranu a

zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami,

ktoré mám v súvislosti s GDPR.

 

Kto je správca?

Spoločnosť RIFM, s.r.o., IČO 48 116 700, so sídlom Dostojevského 67
058 01, Poprad zapísaná pod spisovou značkou Sro, vložka číslo: 41007/P v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov.

Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom a vyberám prípadne ďalších spracovateľov ktorý mi pomôžu so spracovaním.

Kontaktné údaje

A sa na mňa chcete obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel. číslo +421 910 482 594 alebo na e-mail: info@forexrebel.net.

Prehlasujem

Vyhlasujem že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné požiadavky a povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že: budem spracovať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a najmä oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu, plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov, umožním vám a budem vás podporovať pri uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami a to  z nasledujúcich dôvodov (na splnenie týchto účelov):

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail a meno nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy ( zaslanie prístupov do on-line kurzov atp...)

 

  • vedení účtovníctva

Ak ste zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme splnili zákonné povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 

  • marketing - zasielanie newsletterov, videí, článkov atp..

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, načo klikáte v e-maile a kedy najčastejšie  otvárate  využívam pre účely priameho marketingu - zasálanie obchodných OZNÁMENÍ. AK ste mojím zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladám, že Vás moje novinky zaujímajú, až po dobu 10 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ nie ste mojím zákazníkom, zasielam vám newslettery iba na základe vášho

povolenia, doba platnosti 20 rokov od súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať

použitím odhlasovacieho odkazu v každom odoslanom e-maile.

 

Predanie osobných údajov tretím osobám

Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem  zabezpečiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí môžu chrániť dáta ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to  poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)

Facebook

Google

 

Je možné, že v budúcnosti využijem ďalšie aplikácie alebo spracovateľov,pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem však, že akékoľvek spracovanie osobných údajov bude vykonané na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak máte záujem o niektoré z týchto práv, využite prosím  e-mail: info@forexrebel.net.

Máte právo na informácie, ktoré sú už spĺňané s touto informačnou stránkou s pravidlami spracovávania osobných údajov.

Na základe práva na prístup ma môžete vyzvať kedykoľvek a ja v lehote 10 dní doložím aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení  alebo zistí  že vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak si myslíte, že spracujeme vaše neprípustné údaje, domnievate sa, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste podali námietku proti spracovávaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účely spracovania.

Právo na prenosnosť Ak si želáte svoju osobnú informáciu prijať a odovzdať inému, budeme postupovať rovnako ako pri využívaní práva na prístup - len s tým rozdielom, že Vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 14dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz. Nechcem na vás zabudnúť, ale ak vy chcete, máte právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje  zo svojho systému a zo systémov jednotlivých spracovateľov a údajov. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 10 dní. V niektorých prípadoch som viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musím uchovávať vaše fakturačné údaje po dobu lehoty stanovenej zákonom. V tomto prípade vymažem osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať na e-mail.

 

Sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť so svojou žiadosťou vždy na Úradu pre ochranu osobných údajov. Budem moc rád  ak najprv o tomto podozrení informujete mňa, aby som mohol niečo urobiť a prípadné chyby napraviť

 

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s videami, články alebo obchodné oznámenia vám zasielam ak ste môj zákazník, iba na základe oprávneného záujmu.

V prípade že zákazník nieste posielam vám ich na základe  súhlasu.  V oboch prípadoch môžete zrušiť odber  e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom e-maile.

 

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že moji zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

 

Cookies

 
AKO A PREČO TENTO WEB POUŽÍVA COOKIES
 

Technológiu cookies používajú takmer všetky webové stránky. V zmysle právnych predpisov EÚ sú webové stránky používajúce cookies povinné informovať návštevníkov o účele a spôsobe použitia cookies a získať súhlas používateľov týchto webových stránok s ukladaním cookies do pamäte ich koncového zariadenia (napr. na pevný disk počítača). Podľa zákona SR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (§ 55 odsek 5.) je možné za súhlas používateľa s ukladaním cookies považovať aj príslušné nastavenie webového prehliadača, umožňujúce ich ukladanie do pamäte koncového zariadenia.

 
Čo sú to cookies?
 
Cookies sú malé, neškodné textové súbory ukladané webovou stránkou do vášho počítača alebo iného zariadenia na prehliadanie internetu.
 
Aké cookies používa tento web?
 
  • Cookies služby Google Analytics = zhromažďujú anonymné štatistické údaje o tom, ako návštevníci www.forexrebel.net používajú tieto stránky. Tieto údaje slúžia k analýze počtu návštevníkov stránok, ktoré podstránky webu www.forexrebel.net navštívili, aké používajú zariadenie, typ prehliadača, IP adresu v anonymizovanej podobe a pod. Tento web požíva cookies aj na reklamné účely (Google AdWords) a remarketing = pomáhajú vyhodnocovať a zobrazovať relevantnú reklamu návštevníkom www.forexrebel.net po ich odchode z týchto stránok. Takéto reklamy sa môžu zobrazovať napríklad vo výsledkoch vyhľadávania v Google a/alebo na rôznych webových stránkach používajúcich reklamný program AdSense. Prečítajte si viac informácií o tom, ako spoločnosť Google používa v inzercii súbory cookies a Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google.
 
Ako zablokovať alebo odstrániť cookies?
 

Cookies služby Google Analytics môžete odmietnuť nainštalovaním a spustením pluginu Google Analytics Opt-on Browser Add-on, navrhnutého pre internetové prehliadače Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox a Safari. Ak máte svoj Google účet, môžete odmietnuť sledovanie prostredníctvom Google Analytics vrátane remarketingu na stránke Nastavenie reklám Google (Ads Settings) dolu, v položke Opt-Out Settings.

V každom modernom internetovom prehliadači máte možnosť použiť tzv. režim inkognito (pri ktorom sa neukladajú žiadne cookies) alebo zakázať javascript. Ukladanie cookies (a histórie prehliadania) si môžete vo vašom prehliadači zakázať, alebo pravidelne vymazávať priamo z nastavení prehliadača, prípadne pomocou bezplatného softvéru ako je napríklad CCleaner. Tzv. FLASH cookies (ktoré www.forexrebel.net nepoužíva) si môžete zobraziť a vymazať na špeciálnej stránke spoločnosti Adobe Systems Incorporated.

Viac informácií o správe cookies pre konkrétne prehliadače:

 

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.

 

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 20.05.2018.