Všeobecné obchodné podmienky 


I Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov v elektronickom obchode na internetových stránkach:  www.forexrebel.netwww.forexrebel.skwww.forexrebel.czwww.forexrebel.eu, www.fxrebel.sk

 

Predmet kúpy je produktom duševného vlastníctva, preto je zakázané akékoľvek jeho šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci prijíma, že akékoľvek použitie informácií z predmetu kúpy,  úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú iba v rukách kupujúceho, autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V predmete kúpy môže kupujúci nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú iba odporúčaním alebo vyjadrením názoru k  tematike.

 

Predávajúci:
RIFM, s.r.o.
Landererova 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Slovakia

IČO: 48 116 700
DIČ: 2120056059
IČ DPH: SK2120056059

Predávajúci je zapísaný pod spisovou značkou obchodného registera okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 166242/B.

Bankové spojenie: FIO banka, č. ú.: CZK: SK3883300000002100803002, EUR: SK5683300000002900803000

a

REBEL solutions, s.r.o.
Landererova 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Slovakia

IČO: 51845032
DIČ: 2120803784
Neplatca DPH

Predávajúci je zapísaný pod spisovou značkou obchodného registera okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 166279/B.

Bankové spojenie: VÚB banka, č. ú.:  EUR: SK0202000000004627955853

 

II. Objednávka on-line a off-line produktov a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním on-line alebo off-line produktu. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie on-line alebo off-line produktov vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

 

III. Cena on-line a off-line produktov

Ceny za produkty uvedené v internetom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu  objednania. Všetky ceny sú uvádzané s DPH aj bez DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny alebo poslednej splátky za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho. Faktúra, vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky.

Kúpna cena je splatná do 14 dní od uzatvorenia zmluvy (od dátumu vystavenia faktúry), ak nie je uvedené inak, záväzok zákazníka uhradiť cenu za produkt / tovar či službu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

V prípade omeškania s úhradou akejkoľvek čiastky (kúpnej ceny), ktorú je zákazník povinný zaplatiť, sa zákazník zaväzuje zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny výrobku / tovaru / služby.

Spôsob Platby: Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu SPOLOČNOSTI GoPay, s. r. o, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímanie platobných kariet on-line bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet, heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného dôveryhodného kanála SPOLOČNOSTI GoPay, s. r. o

 IV. Garancie

Na kurzy  sa vzťahuje nepriestrelná záruka spokojnosti. Čo znamená, že ak  človek plne nepochopí alebo nebude vedieť využiť poznatky z tohoto kurzu, bude dostávať všetky potrebné informácie až do bodu úplnej spokojnosti!

Ak do 30 dní zistíte že to neje pre Vás a neiste spokojný, môžete požiadať o vrátenie platby.

 V. Dodacia lehota a dodacie podmienky

Dodacia lehota pri on-line produktoch je okamžite po prijatí platby predávajúcim. Zákazník dostane e-mailom prístupy k on-line produktu. Pri off-line službách je dodacia lehota na základe spoločnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

Prístupové údaje poskytne predávajúci zákazníkovi až po zaplatení celej kúpnej ceny a to najneskôr do troch dní, ak nie je uvedené inak, v prípade nákupu na splátky, sa budú jednotlivé kapitoly kurzu uvoľňovať priebežne, podľa vzájomnej dohody, pokroku, a splatnosti faktúr.

Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

 

VI. Ochrana autorských práv

On-line kurz a všetky ostatné služby sú  autorským dielom Poskytovateľa, neposkytuje Používateľovi právo šíriť dielo ďalej akýmikoľvek cestami elektronickej či inej komunikácie.

Užívateľ súhlasí s uhradením kurzovného za produkty s tým, že prístup do členskej zóny nie je anonymný. Poskytovateľ zaznamenáva IP adresu každého prístupu do členskej zóny spolu s prístupovým menom, ktoré je pre prehrávanie videa použité.

Užívateľ súhlasí s tým, že každé prehrávané video v rámci členskej zóny je personalizované v mene používateľa. Skoro neviditeľný vodoznak súčasne ako viditeľná identifikácia v ľavom hornom rohu videa. Súčasťou on-line kurzu je aj niekoľko ďalších personalizovaných prvkov úplne skrytých v obrázku. Všetky spomínané prvky sú neoddeliteľnou súčasťou on-line kurzu a v pripade neoprávneného šírenia on-line kurzu mimo stránky poskytovateľa budú použité pri prípadnom súdnom konaní v rámci náhrady škody vzniknutej porušovaním autorského zákona.

Užívateľ sa zaväzuje nepreberať videá z členských zón na svoj pevný disk či iné off-line či on-line médium určené pre ukladanie digitálnych dát. Rovnako tak sa užívateľ zaväzuje nezhotovovať žiadne audio-video záznamy prehrávaného videa v rámci členských zón. Všetky  tieto a ďalšie činnosti podobného charakteru sú v rozpore s prianím prevádzkovateľa a týmito zmluvnými podmienkami.

Užívateľ sa zaväzuje neposkytovať tretím osobám internetovú adresu, na ktorú sú videá  umiestnené.

Užívateľ sa zaväzuje chrániť svoje prístupové údaje (užívateľské meno heslo), Užívateľ nesmie umožniť tretím osobám, aby sa pokúsili o zápis pod jeho prístupovými údajmi. V prípade, že užívateľ tretej osobe takýto prístup umožní, nesie plnú zodpovednosť za prípadný vznik škody, ako by sa zneužitia dopustil sám.

Ochrana autorských práv sa vzťahuje aj na Prílohy k jednotlivým kapitolám členských zón. Prílohy sa poskytujú len pre súkromné účely užívateľa. Je zakázané šíriť ich ďalej tretím osobám.

VII. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaných služieb. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobých údajov“). Dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

 

VIII. Zodpovednosť

Zabezpečenie: Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť vzhľadom  na informácie potrebné na prístup do jeho používateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

 

Zodpovednosť za obsah webu: Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 

IX. Upozornenie na riziká

RIFM, s.r.o., REBEL solutions, s.r.o., forexrebel.net, sk,cz,eu, fxrebel.sk, (ďalej len spoločnosť) nepreberá zodpovednosť za chyby a nepresnosti v tomto materiáli. Rovnako spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu pochádzajúcu z investícií založenej na akejkoľvek informácii publikovanej spoločnosťou. Všetky informácie tu uvedené majú charakter informačného charakteru. Informačné materiály uverejnené spoločnosťou neposkytujú priame odporúčania k vykonaniu obchodu s finančnými nástrojmi. Takéto obchodovanie je špekulatívne a môže viesť k vysokým finančným stratám. Všetky informácie uverejňované spoločnosťou majú prevažne náučný a informatívny charakter a nesmú sa považovať za odporúčanie k vykonaniu obchodu s finančnými nástrojmi. Obsah tohto materiálu sa nesmie považovať za priamy alebo skrytý sľub, garanciu alebo tvrdenie spoločnosti, že klienti budú profitovať z informácií tu uverejnených, alebo že s tým spojené straty môžu alebo budú limitované. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. 

Spoločnosť ako aj Marek Soska ako osoba neposkytuje žiadne maklérske služby a nesprostredkúva predaj alebo nákup akýchkoľvek finančných nástrojov ani neprijíma pokyny k takýmto činnostiam. Všetky údaje, informácie, názory, či už platené alebo zadarmo publikované na tomto webe sú prezentované výlučne formou osobných súkromných obchodných skúseností vlastníka webu. Ak sú v takýchto príspevkoch uvedené konkrétne spoločnosti alebo produkty v žiadnom prípade to nemožno považovať za reklamu alebo odporúčanie a ich prípadné využitie je teda výlučne zodpovednosťou a úvahami používateľa.

 

X. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného on-line alebo  off-line produktu uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok počas celej doby platnosti.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 01. 01. 2023.